Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

Ο Σκοπός του Συνεταιρισμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σ ΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ » με το διακριτικό τίτλο « Θεογένης  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» 
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του

συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων

κοινωνικών συμφερόντων.